Näringstillskott – Vi Vet Mest

Nutrition Database

Idag vill jag skriva något om forskarna och forskningen bakom företaget jag jobbar med, min affärspartner från USA. Vi är inte tillåtna att använda vår affärspartners namn på våra personliga hemsidor, vilket jag respekterar, så jag kommer att hänvisa till min affärspartner som CompanyNSE. Vi arbetar med riktiga produkter, med riktiga patent, med seriös vetenskap som verkligen gör skillnad, som du inte kan hitta någon annanstans.

Vi har 4 laboratorier, Utah, Wisconsin, Shanghai och Bejing. En fråga man kan ställa sig är varför vi har två labb i Kina?

Det beror på att vi kan genomföra kliniska prövningar för tiondel av kostnaden jämfört med att göra en prövning i USA. Alltså kan vi ta en ganska betydande forsknings- och utvecklingsbudget varje år och sträcka den budgeten 10 gånger och när vi sedan för över den till USA för att göra en studie där vet vi redan resultatet.

Det är en hemlighet FoU vapen som de flesta företag inte har och inte förstår vilket hjälper oss att få mer produktivitet ur varje dollar. Det är en kraftfull sak.

Det alla dessa forskare gör varje dag är att försöka vara innovativa och tänja på gränserna vad det gäller anti aging. De söker efter nästa sak, nästa genombrott.

CompanyNSE har 80 anställda forskare. Med tanke på att de har gått på hundratals universitet tillsammans med tusentals kollegor, som nu arbetar vid andra forskningsinstitutioner runt om i världen, så har man en betydande vetenskaplig räckvidd. Dessa forskare kommer på nya stora saker innan någon annan något vet om dem.

Om vi ​​inte kan uppfinna det internt är vi inte rädda för att köpa den uppfinningen och vi har $400 miljoner i kontanter på banken idag. Vi kallar det ”dry powder” och när vi måste slå till så kan vi göra det och köpa den kunskapen. Vi är kända för att göra det.

Vi har gjort en hel del förvärv, men fyra anmärkningsvärda sådana. En är ett näringstillskotts-företag, ett 135 miljoner dollar förvärv, som har blivit grunden för vår närings- och anti aging process inuti företaget. För ungefär två år sedan köpte vi ett annat vetenskapligt företag på grund av två mycket unika molekyler, som de har uppfunnit som ska bromsa rynk-processen i huden. Denna teknik kommer att finnas i framtida produkter. Nummer tre är ett företag i Wisconsin, som har 24 patent inom åldrings-vetenskap och har över 30 års forskning inom forskning om åldrande.

Nummer 4 är skannern som jag har skrivit om tidigare här i min blogg, som de köpt från en amerikansk forskningsuniversitet för tio år sedan. Fem internationella patent skyddar den tekniken. CompanyNSE har nu investerat mer än $100 miljoner i den tekniken. Vi är det enda företaget i världen som kan mäta antioxidant-statusen i realtid i levande mänsklig vävnad. Ingen annan i världen kan göra det.

Det ger oss en mycket stor fördel i kosttillskotts-världen. Jag har hört en av de ledande inom CompanyNSE säga att ”På grund av den tekniken, är vi i färd med att befästa oss i den globala 30 miljarder dollar stora kosttillskotts-industrin eftersom vi är de enda som vet om produkterna fungerar i mänsklig vävnad.”

Scanner range

Vi har nu skannat mer än 18 miljoner människor i världen med denna teknik. Vi har den största närings databasen i världen nu med en faktor av femtio gånger större än den näst närmaste databasen, som är inrymt i Harvards universitet. Vi vet mer på CompanyNSE om människans näring globalt än någon annan på den här planeten. Det gör att vi kan göra bättre och bättre produkter framöver.

Vilket är det vanligaste mätvärdet när människor skannas?

Omkring 20.000 är poängen de flesta människor får på skannern första gången och det är verkligen nära den röda zonen. Vad innebär det? Det betyder att du kan vara i trubbel när det kommer till din kropps antioxidant-skydd.

Varför vill du ha en hög poäng på skannern för att visa att du har en hög koncentration av antioxidanter i din vävnad? Svaret är att en hög poäng minskar förstörelsen som fria radikaler orsakar i kroppen.

Hur många fria radikaler attacker utsätts vi för varje dag?

60 biljoner fria radikaler angriper vår vävnad i kroppen varje dag.

Alla fungerar inte likadant. Några av dem gör olika typer av skador på olika typer av vävnader. Några angriper din hud, p.g.a. solen. Några av de fria radikaler kommer att försöka mutera ditt DNA. Några av dem attackerar kolesterol i blodet för att göra det klibbigt, så det fastnar i dina artärers väggar.

Några av dem angriper dina ögon. I bakre delen av ditt öga sitter gula fläcken. Anledningen till att den är gul är där finns antioxidant-pigment inbäddat. Om du inte har tillräckligt med skyddsnivåer inbäddade där kommer du att få åldersrelaterad makuladegeneration och du kommer att förlora ditt center seende. Området mitt i synfältet blir skadat.

Detta är ofta ett stort problem för personer över sjuttio. Den enda kända preventionen är höga halter av antioxidanter. Om människor inte äter ekologiska grönsaker och frukter kan de inte nå en högt värde av antioxidanter på grund av dålig kvalitet. Jag litar inte på ekologiska livsmedel helt, men chansen är större att få bättre kvalitet om du köper ekologiskt, speciellt om du köper direkt från bonden eller odlaren.

Var kommer dessa fria radikaler ifrån?

Du kan läsa mer om fria radikaler och oxidativ stress här.

I mitten av sommaren kanske du parkerar din bil i på en parkingplats en varm dag när du går för att äta lunch. När du kommer tillbaka är det 30-40 grader i bilen. Allt i bilen är syntetiskt, ratten, mattorna, säten och när du kommer tillbaka från lunchen så andas du in ångorna från dessa.

Strålning från din mikrovågsugn och din mobiltelefon är svårt att fly från så du måste försvara sig mot de fria radikaler genom att hålla din antioxidant nivå hög.

Nu vet du om fria radikaler skador på din kropp och du vet hur man förhindrar det.

Om du lyckas få upp ditt värde på en bra nivå kommer du förmodligen undvika att få dåliga värden när du genomgår hälsoundersökningar poäng resten av ditt liv.

Tänk om du var den som uppfann kolesterolmätningar och om du skulle äga alla patent på den och du fick licens på den i hela världen. Hur många kolesterolmätningar sker varje dag i världen? Miljoner. Skulle du vara en rik person om du ägde alla dessa patent? Ja, det du skulle. Men ingen gör det. Ingen har kontrollen över kolesterolmätningar.

Men vi kontrollerar antioxidant-mätningar helt och hållet.

Normalt hamnar inte denna typ av produkter hos ett nätverk marknadsförings-företag. De hamnar hos någon som Ericssons eller liknande företag.

Slutligen vill jag uppmana dig att ta hand om din hälsa, både på kort sikt och på lång sikt, genom att se till att din kropp har ett fullgott antioxidantskydd.

Nutritional Supplementation – We Know More

Nutrition Database

Today I want to write something about the scientists and science behind the company I work with – my business partner in the U.S. We are not allowed to use our business partners name on personal websites, and I respect that, so I will refer to my business partner as CompanyNSE. We work with real products, with real patents, with real science that really makes a difference, you can’t find any place else.

We have 4 laboratories, Utah, Wisconsin, Shanghai and Beijing. A question you might ask yourself is why do we have two labs in China?

It’s because we can conduct human clinical trials at the tenth of the cost of doing those trials in the U.S. So, we can take a pretty significant research & development budget every year and stretch that budget 10 times and when we bring it to the U.S. and do a study we already know the outcome.

It’s a secret R&D weapon that most companies don’t have and don’t understand which helps us get more productivity out of every dollar. It is a powerful thing.

All these scientists do everyday is push the envelope of anti aging. They search for the next thing, the next breakthrough.

CompanyNSE has 80 scientists on staff. Given that they have gone to hundreds of universities along with thousands of colleagues, who now work at other research institutions around the world, then you have a significant scientific reach. These scientists find out about most major new things before anybody really knows about them.

If we don’t invent it internally we are not afraid to buy it and we’ve got $400 millions of cash in the bank today. We call that ”dry powder” so when we have to strike we can strike and just go and buy it. We have a history of doing that.

We have made a lot of acquisitions, but 4 notable ones. One is a nutritional supplement company, a $135 millions acquisition, that has become the foundation of our nutritional anti aging process inside this company. About two years ago we bought another scientific company because of two very unique molecules they’ve invented that slow down the wrinkling process in the skin. This technology Will be in future products. Number three is a company in Wisconsin, that has 24 patents in aging science and over thirty years of research within aging.

Number 4 is the scanner I have written about before here in my blog which they bought from a U.S. research university ten years ago. Five international patents protects that technology. CompanyNSE has now invested more than $100 millions into that technology. We are the only company in the world that can measure antioxidants-status in real time in living human tissue. No one else in the world can do that.

That gives us a very huge advantage in the world of human supplementation. I have heard one of the leaders in CompanyNSE say that ”Because of that technology, we are in the process of consolidating the thirty billion dollar supplement industry globally because we’re the only ones who know if products work in human tissue.”

Scanner range

We have now scanned more than 18 million people globally with this technology. We have the largest nutritional database in the world now by the factor of fifty times larger than the next nearest database which is housed of Harvard university. We know more at CompanyNSE about human nutrition on a global basis than anybody else on this planet. That allows us to make better and better products moving forward.

What is the most common score when people get scanned?

About 20.000 is the score most people get on the scanner the first time and that is really close to the red zone. What does that mean? It means you might be in trouble when it comes to your antioxidant-protection of your body.

Why do you want a high score on the scanner to show that you have high concentration of antioxidants in your tissue? The answer is that it slows down free radical damage of the tissues in your body.

How many free radicals attacks every day are we exposed to?

60 trillions of free radicals attacks on the tissue of your body every day.

They are not all the same. Some of them do different kinds of damage to different kinds of tissues. Some work on your skin, like the sun. Some of the free radicals will try to mutate your DNA. Some of them attack the cholesterol in your bloodstream to make it sticky, so it sticks to your arteries walls.

Some of them attack your eyes. In the back of your eye there is the yellow spot, the macula. The reason it’s yellow is that it has got antioxidants pigments embedded in it. If you don’t have enough levels of protection embedded back in your eyes you will get age-related macular degeneration of the retina and you will loose your centre vision.

This is a huge problem for people over age seventy. The only known prevention is high levels of antioxidants. If people don’t eat organic vegetables and fruits they can’t reach a high score of antioxidants because of bad quality of the fruits and vegetables. I don’t trust organic food completely but the chance is higher to get better quality if you buy organic, especially if you buy directly from the farmer.

Where do these free radicals come from?

You can read more about free radicals and oxidative stress here.

In the middle of the summer you park your car in a parkinglot a warm day when you go for lunch. When you come back it is 90 to 100 degrees in your car. Everything in your car is synthetic, the steering wheel, the carpets, the seats and when you get back from lunch you suck in it.

Radiation from your microwave and your cellphone is hard to escape from so you have to defend against those free radicals by keeping your antioxidant level high.

Now you know about free radical damage to your body and you know how to prevent it.

If you get this score in a good range you will probably avoid all the other bad scores you can get at a medical examination the rest of your lives.

If you were the person who invented cholesterol measurement and you owned all the patents on it and you licensed that world wide. How many cholesterol measurements are done every day on this planet? Millions. Would you be a rich person if you owned all those patents? Yes you would. But nobody does. Nobody controls cholesterol measurements.

But we control antioxidants measurements completely.

Normally these kind of things don’t end up in a network marketing company. They end up with someone like Ericssons or similar companies.

Finally, take good care of your health, both short term and long term, by making sure you have a good antioxidant protection in your body.

Antioxidanter, Vitaminer och Mineraler

GrönsakerDet vi äter är av otroligt stor betydelse.

Syre är ett livsviktigt ämne men syre kan också orsaka skador på kroppens celler. När syret omsätts bildas bland annat skadliga molekyler som kallas fria radikaler. För det mesta omvandlas de snabbt till ämnen som är mindre skadliga.

En normal cell uppehåller självständigt sin ämnesomsättning  – metabolism –
och cellen innehåller all den ärftliga information som krävs för att bilda en ny identisk cell. För att fungera optimalt är cellen beroende av att cellmembranet fungerar som en effektiv barriär mellan cellen och den yttre miljön. Skadas cellmembranen kan cellen börja läcka, vilket i sin tur kan leda till en rad negativa reaktioner.

Vår kropp består av ca 100.000 miljarder celler. I nästan alla celler har vi en cellkärna med ca 25.000 gener. Det är viktigt att vi skyddar generna för de har till uppgift att dela ut information så att de nya cellerna ser likadana ut som den ursprungliga cellen och att det reparationsarbete som ska göras inne i cellen görs på ett korrekt sätt. Informationen som cellerna skickar iväg kallar vi för genuttryck.

Vad är det som kan förstöra vårt genuttryck?

Om cellen ska kunna arbeta och fungera måste det bildas energi inne i den. Inne i cellen finns det kraftstationer som heter mitokondrier. Om dessa kraftstationer ska kunna skapa energi då måste vi andas in syre, syret kommer in i våra lungor, går över i vårat blod, syret transporteras vidare med blodet och kommer fram till varenda cell i kroppen. Och då ska syret ta sig igenom cellmembranet och komma in till kraftstationen så att kraftstationen kan använda det för att producera energi.

När vi äter mat ska näringen och kalorierna komma ner i magen, det ska spjälkas, komma vidare ner i tarmen, och från tarmen ska näring och kalorier tas upp i blodet och blodet ska transportera runt det så det kommer in till varenda cell i kroppen och energi produceras då i cellen. I den här processen bildas fria radikaler inne i våra celler. Det bildas således fria radikaler i vår kropp bara för att vi andas och äter.

Det är bra att veta att fria radikaler också fyller en positiv funktion i kroppen. De är en del i bekämpningen av bakterier och är viktiga för genregleringen och kommunikationen mellan cellerna. De flesta människor har dock för mycket fria radikaler och för lite antioxidanter i kroppen.

Naturen har också sett till att det bildas antioxidanter inne i cellen. Ska det bildas antioxidanter inne i våra celler måste vi få i oss riktig näring.

Idag vet vi att våra celler angrips också utifrån av fria radikaler. Om vi röker t.ex. så kommer varje cell att bombarderas av hur många fria radikaler som helst som ger sig på cellmembranet och kommer in i cellen och förstör.

Vi vet att antioxidanter kan stoppa de fria radikalerna så om vi har en massa antioxidanter i vårt cellmembran så kan inte fria radikaler, som bildas p.g.a. vår livsstil, ta sig in i cellen och förstöra.

På tal om livsstil ja, så vad är det i vår livsstil som kan utsätta oss för yttre påverkan av fria radikaler?

 • Luften vi andas
 • Rökning
 • Stress
 • Fysisk aktivitet
 • Miljöförstöring
 • Strålning
 • Solen
 • Övervikt
 • Bara att andas och rökning har jag redan nämnt. Stress – leder till kemiska förändringar i kroppen som gör att det bildas fria radikaler som ger sig på våra celler. Fysisk aktivitet – ju mer vi tränar och belastar våran kropp desto mer energi måste bildas inne i cellerna och desto fler fria radikaler bildas det. Kroppen bildar mer kroppsegna antioxidanter ju mer vi tränar. Miljöförstöring – inte bara utsläpp från bilar och fabriker utan kemikalier i hudvårdsprodukter eller mat som vi äter. Vi får i oss ca 4,5 kilo växtgifter per person och år p.g.a. konstgödsel och besprutningar. Strålning – gör också att det bildas fria radikaler. Solens strålar gör också att det bildas fria radikaler. Vi behöver sola med förstånd och använda solskyddsfaktor. Övervikt – vi vet att fettceller oxiderar lättare och vid oxidationen bildas det fria radikaler.

  Var finns Antioxidanter som ska kunna skydda oss mot fria radikaler?

  Antioxidanter får vi i oss med frukt, bär och grönsaker. Vi behöver äta många olika sorter och färger av frukt, bär och grönsaker för att få i oss alla möjliga sorters antioxidanter, alltså hela spektrat av antioxidanter.

  Amerikanska cancerinstitutet rekommenderade för 12 år sedan att vi bör äta 9-13 frukter och grönsaker per dag.
  1 frukt är en portion
  1 näve grönsaker är en portion
  1 dl bär är en portion.

  Svenska livsmedelsverket rekommenderar fortfarande 5 portioner.

  Orsaken till den Amerikanska rekommendation är att näringsinnehållet har sjunkit i frukt , bär och grönsaker. Enligt en långtidsstudie mellan 1985-2002 där man kikade på näringsinnehållet i frukt, bär och grönsaker, så sjönk näringsinnehållet i snitt med 50%.

  Kan detta ha ökat de senaste 12 åren? Knappast.

  Varför sämre näringsinnehåll?

  Miljöförstöring utarmar jorden på vissa mineraler som är viktigt för bildandet av vitaminer. Det förekommer mycket konstgödsling och besprutning. Vi i Norden importerar många av dessa produkter vilket innebär att man får kapa ”navelsträngen” innan de har mognad klart.

  Det är ett problem idag att få i oss tillräckligt mycket näring och antioxidanter i form av vitaminer och mineraler. Eftersom vi vet hur otroligt viktigt det är att vi har en massa antioxidanter i cellmembranet runt alla våra celler borde det vara intressant att ta reda på vad du själv har för ett antioxidantskydd. Det kan vi göra idag.

  Det finns ett vetenskapligt mätinstrument som Företaget, min samarbetspartner, har patent på. På 1,5 minut kan vi mäta hur mycket antioxidanter du har i cellmembranet. Vi mäter i de levande hudcellerna i handen för det är ett representativt värde för all annan vävnad i kroppen. Mätningen sker men en liten blå laserstråle och känns inte i handen.

  Mätmetoden som används i denna skanner heter Ramans-resonansspektroskopi. En indier fick nobelspris 1930 för att han kom på att ljus av olika frekvenser sätter igång olika molekyler att vibrera.

  Denna metoden har utvecklats vidare av en tysk fysiker vid Utah-University. Han tog reda på vilken frekvens som sätter igång en grupp antioxidantmolekyler att vibrera. Den gruppen heter Karotenioder. Det har visat sig att det är Karotenoiderna den man ska mäta för är detta värde bra så är de övriga antioxidantvärdena också bra. Är detta värde dåligt så är även de andra antioxidantvärdena låga.

  Läs här ett inlägg om att kosttillskott inte ska ersätta en hälsosam och varierad kost

  Mer om skannern, fria radikaler och oxidativ stress

  Är du intresserad av att veta mer om vad det är för ett kosttillskott som höjer ditt immunförsvar m.h.a. en balans av antioxidanter, vitaminer och mineraler så kontakta mig genom att skriva till mig under fliken Kontakt så återkommer jag till dig inom 24 timmar.